Standpunten beleid kinderen/jongeren

 • Een einde maken aan (kinder)armoede
 • Vernieuwing onderwijs
 • Afschaffen Schoolplicht
 • Goed werkend kinderpardon
 • Beleid testen op onwenselijke gevolgen voor kinderen

Dit willen wij bereiken door

 • Kind gratis mee verzekerd tot 21 jaar
 • Brillen, beugels en andere hulpmiddelen voor kinderen in het basispakket.
 • Geen kinderen uitgesloten van onderwijs en sport
 • Van leenstelsel terug naar basisbeurs
 • Loket Super-Mama (gemeenteloket, 1e en enige deur waar authenticiteit van elk persoon gewaarborgd blijft. Specifieke, gewenste hulp, met eigenstandig budget en beschermde beroepsgroep)
 • Langer zwangerschapsverlof en meer mogelijkheden voor vaderschapsverlof
 • Crèches bij grote bedrijven
 • Het tegengaan van discriminatie (ook bij zwangerschap) op de arbeidsmarkt
 • Onderscheidend, persoonlijker onderwijs in stijl, tempo en mogelijkheden
 • Maximale groep/klasgrootte 20 kinderen
 • Leerplicht voor de omgeving (ouders, school, gemeente, overheid)
 • Recht op leren, ontplooiing en ruimte voor het kind
 • Zicht krijgen op aantallen en problematiek in jeugdzorg
 • Halvering van het aantal cliënten per hulpverlener
 • Directe stop uithuisplaatsingen (UHP)
 • Positie kinderen in (v)echtscheidingen centraal, gedegen feitenonderzoek
 • Privacy waarborgen, niet oneigenlijk inzetten
 • Strenge handhaving mensenrechten, kinderrechten
 • Instellen van een Kinderraad, die gevraagd en ongevraagd adviezen geeft op elk gewenst vlak. (De kinderen die zitting hebben in deze Raad hebben een diversiteit van leeftijd en achtergrond)

Hoe wij dit bekostigen?

 • Door af te zien van wachtgeld.
 • Een effectieve, zorgvuldige manier van werken invoeren, waardoor problematiek aan de bron wordt aangepakt. (Voorkomen is goedkoper dan genezen)
 • Meer mensen, minder werkdruk, minder uitval bij kinderen, school en werk.